DISCLAIMER.

Algemeen
Gebruik van deze site van Sewer Services & Solutions bvba (hierna ‘S3’) en de daarmee verbonden websites en webshops van Sewer Services & Solutions bvba en/of enigerlei dochtermaatschappij van dit bedrijf (hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ‘S3’ te noemen) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van S3.

Gebruik website
De op deze website getoonde informatie wordt door S3 met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. S3 verstrekt met deze website louter informatie over (financiële) producten en diensten die door de S3 worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van reinigingsmachines en/of onderdelen/toebehoren of andere aanverwante diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten
Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van S3 zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel S3 uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. S3 geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij S3 en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van S3. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door S3 zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor niet-commerciële privédoeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door S3 uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel S3 zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. S3 aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht
Op deze site en op deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing.

Wijzigingen
De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. S3 verstrekt door middel van deze site informatie over reinigingsproducten en/ of aanverwante diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice
S3 stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan S3 proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het S3 de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.

Sewer Services & Solutions bvba, Geraardsbergen januari 2019

CONTACTFORMULIER .

  CONTACT .

  LET OP: Door persoonlijke omstandigheden kan u tijdelijk contact opnemen met ROM bv.

  Sewer Services & Solutions bvba
  Herenveld 2 (industriezone)
  9506, Geraardsbergen
  België

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur.

  Tel: +31 (0)342 49 04 17

  Mail: info@rombv.com